Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne


W związku z raportowaniem programu nr DOB/25 2 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Europejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas warsztatu obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013″
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Pomiar stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Rzeszowie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja odzieży roboczej
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: ząbkowicki oraz kielecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kotłów „RAFAKO” S.A., STOEN S.A., LUSATIA Noble Mode S.A., TV KAB – Police sp. jawna , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej , „budowa24.pl” Milena Wenda, 4ARCHIW , Cyfrowafirma.pl Sp. z o.o., iFusion , MAŁKOWSKI MARTECH Sp. z o.o., Pracownia Geodezyjna LOGITON Łukasz Pękacki, TimeFrame Software sp. z o.o., Cafardini sp.z.o.o., P.W. Foliarex Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INBUD Karczewski Stefan

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.