Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne


W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr STN/47 5 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Programu Wyrównawczego

Plan debata w czasie konferencji obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Karkonoszach
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako niepracujące.
 • Ocena stopnia realizacji celów Priorytetu V PO KL w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów.


 • Grant zostany omówiony pod kątem skuteczności w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Wychowanie przedszkolne
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: włocławski oraz giżycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kuchni „WRONKI” Sp. z o.o., Pomorski Ośrodek Maszynowy „POM-EKO” Sp. z o.o. , Drukarnia Narodowa S.A. , Daga Med Waldemar Bielecki, JOKER Montaż TV Kablowej Krzysztof Wałaski, Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA , BOPOL Piotr Tokarski, Elżbieta Tokarska Spółka Jawna, FABRYKA ZDROWIA , INVESTIN , Księgowość Polska , Park Wodny BANIA , Wroom sp. z o.o., JAKUSZ Systemy Zabezpieczeń Bankowych Bogdan Jakusz, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna „OptiMed” Centrum Rehabilitacji Wzroku Ewa Frejtag, JJW – J. Karpiński, J. Rudnicki, W. Lewin

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.