Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje


W związku z zamknieciem działania funduszowego nr TSF/77 1 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Program dyskusja w czasie panelu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Nałęczowie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • Produkcja statków i konstrukcji pływających
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: jaworski oraz złotowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Mingyuda Product Manufacture Co. Ltd, Zakłady Chemiczne „BONARKA” Sp. z o.o, Elektrociepłownia „Energotor -Toruń” S.A., Chełmińska Telewizja Kablowa „WIZUALSAT” S.C. , Telewizja Kablowa Krasnystaw Sp. z o.o. , „EMITER” Przedsiębiorstwo Usługowe Eugeniusz Moczała, BIZNES I NAUKA , Fundacja Progress and Business, Inventory Solutions Polska Sp. z o.o., OPERATOR INFORMACJI ELEKTRONICZNEJ SP. Z O.O., TechnoBoard Sp. z o.o., TOP DENTAL A.P. MĘDREK SP.J., Globgranit II Marek Sadek, Verona Products Professional Spółka z o.o., Rabugino

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.