Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne


W związku z audytem działania funduszowego nr KPZ/14 3 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Plan debata w czasie panelu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2007-2008 oraz I kwartale 2009 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Bielsku Białej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i wybranych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na gospodarki polskich województw przy pomocy modeli regionalnych HERMIN
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja opakowań z metali
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność portali internetowych
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieruszowski oraz wągrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., CEFARM Zielona Góra S.A., Handel Rybą Mirosław Czaja, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „JUBILATKA”, Stowarzyszenie TV-Kablowej „Łaska II” , BARKLEY , Elix , Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, No Limit Sp. z o.o., Surfland Systemy Komputerowe SA , TUGEB POLBUD Sp. z o.o., GELG spółka z ograniczoną dopowiedzialnością, „NORCO POLSKA” , Euroglas PL Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.